Røgfri Skoletid på ungdomsuddannelser

Fra den 31. juli 2021 er Røgfri Skoletid et lovkrav på alle ungdomsuddannelser.

Det betyder, at man på gymnasiale uddannelser, erhvervsskoler, FGU eller i ungdomsskolens heltidstilbud ikke må bruge snus, cigaretter, e-cigaretter osv. i løbet af skoledagen.

Reglerne gælder både på skolens område og hvis du forlader skolen i løbet af skoledagen, fx i en pause.

Hjælp til ungdomsuddannelser i København

Som en del af Københavns Kommunes partnerskab med alle ungdomsuddannelser i København om bedre trivsel og sundhed tilbyder vi også hjælp og rådgivning om implementeringen og håndhævelsen af Røgfri Skoletid på de københavnske ungdomsuddannelser. 

Læs nedenstående guide for at få konkrete råd til, hvordan I som ungdomsuddannelse kommer i mål med Røgfri Skoletid.

Guide til implementering af Røgfri Skoletid

Vis alle

Baggrund

Lovkravet om Røgfri Skoletid og den nationale handleplan mod børn og unges rygning

Med den nationale handleplan mod børn og unges rygning tages der initiativ til en bred vifte af indsatser rettet mod at stoppe og forebygge børn og unges brug af tobaksprodukter. Et af disse initiativer er lovkravet om Røgfri Skoletid på alle ungdomsuddannelser med optag af børn og unge under 18 år.

Røgfri Skoletid indebærer helt overordnet, at eleverne ikke må bruge tobaksprodukter i skoletiden - heller ikke hvis de forlader skolens område.

Definition af skoletid

Skoletiden omfatter ud over undervisningen også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som f.eks. fjernundervisning, ekskursioner, introduktionskurser osv. Dvs. at cafeer og fester, som arrangeres af jer som uddannelse, også er omfattet af Røgfri Skoletid.

For elever på FGU omfatter Røgfri Skoletid ikke virksomhedspraktik og erhvervstræning udenfor FGU-institutionen. I kombinationsforløb skal eleverne følge reglerne for den pågældende uddannelsesinstitution.

På samme måde er elever på erhvervsuddannelserne ikke omfattet af forbuddet under praktik i en virksomhed, mens Røgfri Skoletid forsat gælder for elever i skolepraktik.

Det anbefales, at lærere og medarbejdere også omfattes af forbuddet, men det er ifølge lovteksten op til den enkelte uddannelsesinstitution at beslutte.

Definition af røgfri

Røgfri Skoletid gælder alle tobaksvarer, tobakssurrogater (nikotinprodukter) og urtebaserede rygeprodukter. Dvs. også e-cigaretter, snus, tyggetobak, nikotinposer, tobakspastiller, skrå osv.

Det er op til den enkelte uddannelsesinstitution at beslutte, hvilke konsekvenser det skal have at overtræde Røgfri Skoletid.

Eleverne skal informeres

Ungdomsuddannelsens ledelse har pligt til at oplyse eleverne om forbuddet og konsekvenserne ved overtrædelse. Det er op til den enkelte uddannelse at bestemme, hvordan eleverne informeres om Røgfri Skoletid, så længe det sikres, at alle elever kender reglerne.

På uddannelser med lokale ordensregler eller studie- og ordensregler, skal forbuddet ifølge lovteksten, omtales dér.

Lovkravet om Røgfri Skoletid for eleverne trådte i kraft den 31. juli 2021.

I finder hele lovteksten på Folketingets hjemmeside (ft.dk)

Guide til politik om Røgfri Skoletid

For at sikre en fælles opfattelse af, hvad røgfri skoletid betyder for hhv. elever og ansatte, er det nødvendigt at have en politik om Røgfri Skoletid. Hvis jeres uddannelse i forvejen har ordensregler eller studie- og ordensregler, skal reglerne omkring Røgfri Skoletid også stå der.

Både ledelse, medarbejdere og elever har indflydelse på, hvor succesfuld implementeringen af Røgfri Skoletid bliver. Det anbefales derfor at inddrage alle relevante parter i udarbejdelsen af politikken. I kan f.eks. inddrage elevrådet, samarbejdsudvalget og festudvalget på jeres uddannelsesinstitution. Det anbefales at inddrage både rygere og ikke-rygere.

Københavns Kommune kan evt. hjælpe jer med at facilitere en proces.

Under arbejdet med politikken kan I bruge nedenstående spørgsmål som en tjekliste. Hvis I har taget stilling til alle spørgsmålene i jeres politik, har I skabt et godt udgangspunkt for arbejdet med røgfri skoletid.

Tjekliste

 • Er definitionen af Røgfri Skoletid tydelig i politikken?
 • Er det tydeligt, at der også er tale om e-cigaretter, snus, tyggetobak osv.?
 • Er det tydeligt, at reglerne også gælder til fx skolens cafeer og fester?
 • Hvem gælder reglerne for – f.eks. også for medarbejdere og gæster?
 • Hvad sker der, hvis reglernes brydes – hvilke sanktioner er der ved første, anden, tredje og fjerde regelbrud?
 • Hvem er ansvarlig for at håndhæve reglerne? Det er vigtigt, at der er en klar rollefordeling mellem ledelse og medarbejdere.
 • Hvordan kan man få hjælp til at blive røgfri/snusfri? (se afsnittet om hjælp og støtte)
 • Hvornår træder de nye regler i kraft?
 • Hvad skal medarbejderne helt konkret gøre/sige, hvis de ser elever, der ryger/bruger snus i skoletiden?
 • Hvilke alternative fællesskaber tilbyder I på uddannelsen?
 • Hvordan vil I informere medarbejdere, elever, forældre og kommende elever om de nye regler? (se afsnittet om kommunikation)

Håndhævelse og sanktioner

Hvis implementeringen af Røgfri Skoletid skal lykkes, bør det være klart, hvordan de nye regler skal håndhæves. Rollefordelingen mellem ledelse og medarbejdere skal være tydelig, så alle ved, hvad de skal gøre for at sikre en succesfuld implementering af Røgfri Skoletid.

Konsekvenserne ved en eventuel overtrædelse af reglerne bør ligeledes være helt klare. Det anbefales at skrive sanktionerne frem i politikken på samme måde som i jeres andre studie- og ordensregler om f.eks. fravær eller alkohol.

Sanktionerne ved overtrædelse af reglerne kan f.eks. bestå af følgende otte trin:

 1. Mundtlig advarsel fra rektor
 2. Skriftlig advarsel
 3. Henvisning til rygestoptilbud
 4. Samtale med rektor
 5. Brev til forældre
 6. Udelukkelse fra næste fest/café eller ”samfundstjeneste” f.eks. at hjælpe pedellerne, samle skodder eller fjerne ”snusklatter”
 7. Bortvisning for en midlertidig periode
 8. Permanent bortvisning

Hjælp og støtte til at blive tobaksfri

Det er vigtigt, at reglerne om Røgfri Skoletid er tydelige for alle, men I bør også have en plan for, hvordan I vil hjælpe og støtte de elever, der har svært ved at overholde forbuddet.

Det anbefales at tilbyde elever (og evt. ansatte) hjælp til rygestop/snusafvænning og/eller hjælp til at reducere deres forbrug. I kan også tilbyde forskellige former for ”substitution” for at afhjælpe nikotintrangen og evt. uro i løbet af skoledagen.

 • Hjælp til at blive tobaksfri - elever
  • Download appen Xhale målrettet unge. Appen kan både bruges til rygestop og snusafvænning. Læs mere om appen

  • Ring til Stoplinien på tlf. 80 31 31 31 eller send en sms med teksten ”rygestop” eller ”snusfri” til 1231 for at blive ringet op af en rådgiver

  • Partnerskabets ”Events om røgfrihed” efter aftale med jeres kontaktperson

  • Som en del af partnerskabet kan en medarbejder på jeres uddannelsesinstitution uddannes i at varetage samtaler med eleverne om deres tobaksvaner på kurset Korte samtaler med unge hos Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk). Kontakt jeres kontaktperson for at aftale nærmere

  • Det er kun personer over 18 år, som kan købe rygestopmedicin i håndkøb. Hvis en elev under 18 år ønsker rygestopmedicin, skal vedkommende søge egen læge for at få vejledning.

 • Hjælp til at blive tobaksfri - medarbejdere

  • Tilmeld dig et af Københavns Kommunes gratis rygestoptilbud her på siden
  • Ring til Stoplinien på tlf. 80 31 31 31 eller send en sms med teksten ”rygestop” eller ”snusfri” til 1231 for at blive ringet op af en rådgiver

  • Københavns kommune tilbyder også at afholde et rygestopkursus på jeres adresse, hvis minimum 6 og max 15 medarbejdere ønsker at deltage.

  • Se evt. Hjerteforeningens hjemmeside (hjerteforeningen.dk) for yderligere inspiration til røgfri arbejdstid

 • Hjælp til at håndtere nikotintrangen i løbet af skoledagen
  • Ring til Stoplinien på tlf. 80 31 31 31 og tal med en rygestoprådgiver

  • Åbn appen Xhale

  • Gratis tyggegummi, lakridsbolsjer eller pastiller

  • Billig frugt i kantinen

  • Gratis morgenmad

  • Foreslå eleven at lytte til lidt musik
  • Mindfullness

 • Pausemiljøet

  Som en del af Røgfri Skoletid bør I også overveje hvilke alternative fællesskaber, I tilbyder eleverne i løbet af pauserne. Her kan partnerskabets aktiviteter målrettet hhv. de fysiske rammer og elevstyrede fællesskaber bidrage til at forbedre pausekulturen og skabe sundere fællesskaber på jeres uddannelse.

Kommunikation

For at sikre at alle elever, medarbejdere og eventuelle kursister kender til skolens regler om røgfri skoletid, er det vigtigt at I løbende kommunikerer bredt ud. Det kan fx være ved opstart af nye klasser/hold, nye ansættelser mm.

Røgfri Skoletid kan kommunikeres via mange kanaler:

 • Intranettet og evt. sociale medier
 • Morgensamlinger
 • Personalemøder
 • Plakater og banner på skolen
 • Breve til forældre
 • Breve til kommende elever
 • I kursusmateriale.

I kan også inddrage elevrådet eller andre elevudvalg i kommunikationen og udarbejdelsen af plakater mm. Det kan ligeledes være relevant at fortælle jeres naboer og lokale kiosker om de nye regler.

Kræftens Bekæmpelse har udviklet en række plakater om Røgfri Skoletid, som kan bestilles gratis på deres hjemmeside (cancer.dk).

Stoplinien har ligeledes udviklet en række materialer, der gratis kan bestilles på deres hjemmeside (stoplinien.dk).

Endelig har Københavns Kommune også udviklet forskellige plakater og et banner om Røgfri Skoletid – skriv til jeres kontaktperson for at få dem tilsendt.

Det anbefales at have en åben dialog med elever og evt. ansatte, der har svært ved at undvære tobak i løbet af skoledagen. Her er det vigtigt at fremhæve, at målet med Røgfri Skoletid er, at elever og ansatte ikke bruger tobaksprodukter i skoletiden – ikke om de gør det i deres fritid.

I kommunikationen omkring Røgfri Skoletid kan det ligeledes være relevant at supplere argumenterne om elevernes egen sundhed og sygdomsforebyggelse med argumenter omkring andres sundhed og tobaksproduktionens klimapåvirkning.

Her kan I via partnerskabet med Københavns Kommune få tilsendt forskellige undervisningsmaterialer, der kan understøtte en dialog med eleverne og gøre dem klogere på tobakkens uhensigtsmæssigheder i forhold til både sundhed og klima. Skriv til din kontaktperson for at få tilsendt materialerne.

Gratis hjælp til unge

Der er gratis hjælp at hente, hvis du har svært ved at komme igennem skoledagen uden at ryge, vape, bruge snus mv. Du kan få hjælp, uanset om du ønsker at stoppe helt eller bare gerne vil klare en skoledag uden nikotin.

Mere viden om snus

Røgfri skoletid omfatter også snus, nikotinposer, e-cigaretter osv.

Hvis du arbejder med unge, kan du få mere viden om snus på hjemmesiden myteromsnus.dk. Som ung kan du blive klogere på snus på cancer.dk/snusfornuft.